Regulamin i warunki

REGULAMIN I WARUNKI

Regulamin i Warunki sprzedaży produktów przez sklep Internetowy zimnymors.pl prowadzonego przez LevelRank Sebastian Matysik, ul. Wyspowa 4c, 72-602 Świnoujście.

Treść regulaminu z 08.12.2018r

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego zimnymors.pl;

Sklep internetowy– sklep internetowy dostępny pod adresem zimnymors.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
Produkty - rzeczy które można zamówić w sklepie
Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów/Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy LevelRank Sebastian Matysik, ul. Wyspowa 4c, 72-602 Świnoujście. NIP: 8551587979, Regon: 365185614, a Klientem, kupującym produkty w ramach sklepu internetowego zimnymors.pl;
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej– ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru (treści cyfrowej).

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego zimnymors.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Serwis internetowy, działający pod zimnymors.pl, prowadzony jest przez LevelRank Sebastian Matysik, ul. Wyspowa 4c, 72-602 Świnoujście NIP: 8551587979

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej zakupu produktów w ramach sklepu zimnymors.pl ;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu Internetowego.

2.5. Korzystanie z serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies.

2.6. W celu korzystania z serwisu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa LevelRank Sebastian Matysik zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Systemu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu zimnymors.pl.

2.9. Informacje o sprzedawanych produktach na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu i możliwości zakupu produktów w sklepie internetowym jest zapoznanie się z regulaminem sklepu.

3.2. Korzystanie ze sklepu nie wymaga rejestracji.

3.3. W przypadku chęci rejestracji w systemie, warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. LevelRank Sebastian Matysik może pozbawić zarejestrowanego Klienta prawa do korzystania ze sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu  Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem serwisu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów serwisu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez LevelRank Sebastian Matysik za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię LevelRank Sebastian Matysik

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z serwisu internetowego jako osoba zarejestrowana, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody LevelRank Sebastian Matysik.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania z serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania z Serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla LevelRank Sebastian Matysik

e.) korzystania z usług w ramach Serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego - nie odsprzedawania kont osobom trzecim (złamanie tego punktu grozi blokadą konta)

f.) korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu internetowego należy wejść na stronę internetową zimnymors.pl, dokonać wyboru produktów oraz ich ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z LevelRank Sebastian Matysik Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

V. Dostawa

5.1. Po zakupie produkty zostaną wysłane kurierem lub będą do odbioru w punkcie w zależności od wybranej metody dostawy.

5.2. Termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych licząc od dnia wpłaty przez Klienta pełnej kwoty należnej za poradnik. Dokonanie wpłaty i wyraźna zgoda konsumenta na rozpoczęcie realizacji zamówienia przed upływem terminu od odstąpienia od umowy spowoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy.

5.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu zimnymors.pl

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży pakietów indeksacyjnych następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail, specyfikacji Zamówienia.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są to ceny brutto
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego 04 1140 2004 0000 3902 7478 0577,

b.) płatnością w systemach PayPal

c.) płatnością dotpay

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres LevelRank Sebastian Matysik, ul. Wyspowa 4c, 72-602 Świnoujście podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu wyraźnej zgody konsumenta na rozpoczęcie realizacji zamówienia przed upływem terminu od odstąpienia (spowoduje to utratę prawa do odstąpienia od umowy). LevelRank Sebastian Matysik zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami pkt. VII. Pp-pkt 7.3. regulaminu.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zostaje zwrócona płatność, a realizacja zamówienia nie dochodzi do skutku. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. LevelRank Sebastian Matysik jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@zimnymors.pl. LevelRank Sebastian Matysik zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.

IX. Reklamacje w zakresie sprzedaży produktów

9.1. LevelRank Sebastian Matysik nie odpowiada za złe użytkowanie produktów zakupionych w sklepie zimnymors.pl .

9.2. Od momentu wyraźnej zgody konsumenta na rozpoczęcie realizacji zamówienia przed upływem terminu od odstąpienia od umowy, nie ma możliwości zwrotu lub wymiany rzeczy ręcznie szytych, ujętych w sklepie pod nazwą "handmade" ponieważ są to produkty ręcznie szyte na zamówienie.

9.3. Od momentu wyraźnej zgody konsumenta na rozpoczęcie realizacji zamówienia przed upływem terminu od odstąpienia od umowy nie ma możliwości zwrotu zamówień produktów zakupionych w sklepie zimnymors.pl

9.4. Istnieje możliwość wymiany (nie zwrotu) na inny rozmiar tylko i wyłącznie butów neoprenowych oraz rękawic neoprenowych.

X. Dane osobowe

10.1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez LevelRank Sebastian Matysik danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Serwisie Internetowym zimnymors.pl oraz w nadania paczek u kuriera, w tym dokonywania zakupów w sklepie  Internetowym zimnymors.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez LevelRank Sebastian Matysik usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie Internetowym zimnymors.pl.

10.2. Dane osobowe przetwarzane są przez LevelRank Sebastian Matysik, ul. Wyspowa 4c, 72-602 Świnoujście. NIP: 8551587979, Regon: 365185614,

10.3. Firma przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Serisie Internetowym zimnymors.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w punkcie XI regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

10.4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

10.5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

10.6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Serwisu Internetowego empik.com poświęconej polityce prywatności.

XI. Newsletter

11.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zapisanie się na „Newsletter”. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Serwisu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez LevelRank Sebastian Matysik w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.

11.2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera za pośrednictwem sklepu zimnymors.pl poprzez wysłanie odpowiedniej dyspozycji na adres kontakt@zimnymors.pl.

XII. Postanowienia końcowe

12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy LevelRank Sebastian Matysik a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane Sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy LevelRank Sebastian Matysik a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Nieruchomości Matysik.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.